Dokumenti

Skolas akreditācija un attīstība

Akreditācijas komisijas ziņojums 2017

Atskaite par akreditācijas ieteikumiem 2018

Pašnovērtējuma ziņojums 2022

Attīstības stratēģija 2020-2025

Reglamenti, nolikumi

Skolas nolikums

Skolas ētikas kodekss

Skolas padomes reglaments

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas iepirkumu komisijas nolikums

Iekšējie noteikumi

Noteikumi par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu

Kārtība par mācību procesa organizēšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā
Papildināts ar grozījumiem 2021.gada 31.augustā

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi, nolikumi un lēmumi

Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos