Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit.

2020. gada UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, mainās uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks 2020./2021. mācību gadam.

Iestājpārbaudījumi reflektantiem, kas nāk pirmo reizi, ir pārcelti uz augusta vidu. Divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem, ir iespēja apmeklēt konsultācijas (skat. zemāk).

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:
17. un 18. augusts – uzņemšanai 1. klasē un sagatavošanas klasē (bērniem vecumā no 5–12 gadiem)
19. augusts – uzņemšanai vidusskolā

Audzēkņiem, kas beiguši Jūrmalas Mūzikas vidusskolā sagatavošanas klasi, Uzņemšanas iestājpārbaudījumi vēlreiz nebūs jākārto, tiks izmantotas atzīmes specialitātē un solfedžo, obligāts ir vecāku iesniegums (Uzņemšanas iesnieguma forma). Iesniegumus lūdzam atsūtīt līdz 23.maijam. Ja sagatavošanas klases audzēknis vēlas mainīt specialitāti, vecākam tas jāmin iesniegumā.

Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, līdz 14. augustam jāiesniedz dokumenti skolas lietvedībā klātienē darba dienās no 10:00-18:00 vai elektroniski uz e- pastu muzikasvsk@edu.jurmala.lv

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • fotogrāfija (3×4 cm);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

No 3. līdz 14. augustam aicinām apmeklēt konsultācijas (Iepriekš piesakoties pa tālr. 67764498).
KONSULTĀCIJU LAIKI:
4., 6., 10., 12. un 14. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00
5., 7., 11. un 13. augustā no plkst. 15.00 līdz 18.00

Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājpārbaudījumus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISE

Iestājpārbaudījumā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām);
reflektantiem uz 2. vai augstāku klasi jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana pēc 24. augusta.

Jaunuzņemto audzēkņu vecāku sapulce 31. augustā plkst. 18.00. Tās laikā vecāki varēs saņemt visu aktuālo informāciju par organizatoriskajiem jautājumiem skolā.

Situācija valstī var mainīties, tāpēc lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai.