Uzņemšanas noteikumi

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2021. gadā

1. līdz 3. jūnijs – uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē (bērniem vecumā no 5–12 gadiem)
4. jūnijs – uzņemšana vidusskolā

Pieteikumus iestājpārbaudījumiem jāiesniedz līdz 28. maijam, pl. 16.00.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • fotogrāfija (3×4 cm);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

Dokumentus var iesniegt, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: muzikasvsk@edu.jurmala.lv vai papīra formā – ievietot skolas vestibila pastkasītē no plkst. 9:00 – 19:00

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISE:
Iestājpārbaudījumā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām);
reflektantiem uz 2. vai augstāku klasi jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

Iestājpārbaudījumu saraksts tiks publicēts pēc pieteikumu pieņemšanas skolas mājas lapā 31.maijā.

Iestājpārbaudījumu rezultāti tiks publicētiskolas mājas lapā, sākot no 15.jūnija.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU KONSULTĀCIJAS

Klātienē pēc pieraksta no 20. maija – 29. maijam

Pierakstīties uz konsultācijām var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 16:00, zvanot pa  tālr. 67764498.

Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājpārbaudījumus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

Uz konsultāciju lūdzam uzvilkt  sejas un deguna aizsargmaskas un dezinficēt rokas pie ieejas skolā.

Jaunuzņemto audzēkņu vecāku sapulce 30. augustā plkst. 17:00. (jānoslēdz izglītošanas līgums ar skolu).

Vēlam veiksmi iestājpārbaudījumos!15

APGŪSTAMĀS PROGRAMMAS

Pamatskolā

klavierspēle

kora klase

vijoles spēle

alta spēle

čella spēle

akordeona spēle

kokles spēle

ģitāras spēle

arfas spēle

flautas spēle

klarnetes spēle

obojas spēle

saksofona spēle

mežraga spēle

trompetes spēle

trombona spēle

eifonija spēle

tubas spēle

sitaminstrumentu spēle

Vidusskolā papildus esošajām programmām

vokālā un skatuves māksla

ērģeļspēle