Dokumenti

Dokumenti

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas  Iekšējās kārtības noteikums skatīt šeit. Vecāki ar tiem iepazīstas, slēdzot izglītošanas līgumu ar skolu. Audzēkņus ar tiem iepazīstina specialitātes pedagogi katra mācību gada sākumā. Audzēkņu iepazīstināšanu ar noteikumiem reģistrē klases žurnālā, audzēkņiem atbilstoši spējām un prasmēm to apliecinot ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

Kārtība par mācību procesa organizēšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā / Papildināts ar grozījumiem 2021.gada 31.augustā

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Noteikumus par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē un audzēkņu atskaitīšanu skatīt šeit. Noteikumi nosaka arī mācību īslaicīgas pārtraukšanas kārtību, kā arī kritērijus teicamnieku atbrīvojumam no līdzfinansējuma maksas.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Līdzfinansējuma atlaides

  • Iesnieguma veidlapa : http://likumi.lv/doc.php?id=275600ma veidlapa, ja skolā mācās divi vai vairāk bērni ( skatīt šeit… );
  • Iesnieguma veidlapa, ja skolā mācās no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ( skatīt šeit… );
  • Iesnieguma veidlapa par bērnu valsts apgādībā ( skatīt šeit… );