XXII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2021” daudzstīgu instrumentiem

XXII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2021” daudzstīgu instrumentiem

Kopš 1995. gada par neatņemamu un nozīmīgu Jūrmalas kultūras dzīves sastāvdaļu ir kļuvis Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala”, kura ietvaros notiek konkursi pianistiem, kameransambļiem, kā arī daudzstīgu un koka pūšaminstrumentu mūzikas instrumentu spēlētājiem. 2021. gadā Konkurss norisināsies 22. reizi un 5. reizi daudzstīgu instrumentu specialitātē – arfas, ģitāras, kokles un tai radniecīgajiem instrumentiem – kankle, kannele, kantele, gusļi, cimbāle, bandūra u.c.

Starptautiskais Akadēmiskās Mūzikas konkurss “Jūrmala” ir pirmais un pagaidām vienīgais akadēmiskās mūzikas konkurss Baltijā un, iespējams, visā Eiropā, kur daudzstīgu mūzikas instrumentu spēlētājiem konkursa III kārtā un Noslēguma koncertā ir iespēja uzstāties kopā ar profesionālu kamerorķestri. Šī gada konkursa noslēguma koncerta diriģents, kā arī konkursa kamerorķestra mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Andris Vecumnieks.

Konkursa ietvaros norisināsies meistarklases arfas, ģitāras un kokles spēlē, ko vadīs konkursa žūrijas pārstāvji. Meistarklases rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Pieteikuma anketa ir jāiesniedz līdz 2021. gada 10. maijam

NOLIKUMS

I Vispārīgie noteikumi

1.  XII Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala 2021” daudzstīgu instrumentiem (turpmāk – konkurss) nolikums nosaka konkursa mērķi un uzdevumus, norises laiku un vietu, pieteikšanos konkursam, noteikumus un norises kārtību, vērtēšanas kritērijus, uzvarētāju apbalvošanas kārtību, atbildību un drošības noteikumus.

2. Konkursu organizē un vada Jūrmalas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fondu un Latvijas Nacionālo kultūras centru (turpmāk – organizatori).

3. Konkursā piedalās bērni un jaunieši daudzstīgu instrumentu specialitātēs – arfa, ģitāra, kokle un tai radniecīgie instrumenti – kankle, kannele, kantele, gusļi, cimbāle, bandūra u.c.

II Konkursa mērķis un uzdevumi

4. Konkursa mērķis ir veicināt daudzstīgu instrumentu audzēkņu profesionālo spēju pilnveidi un attīstīt koncertēšanas prasmes.

5. Konkursa uzdevumi ir:

 • dot iespēju labākajiem konkursa dalībniekiem uzstāties ar orķestri;
 • popularizēt daudzstīgu instrumentu spēli, tai skaitā veicināt reto instrumentu attīstību;
 • veicināt daudzstīgu instrumentu spēles audzēkņu izaugsmi;
 • veidot meistarklases konkursa dalībniekiem.

III Konkursa norises laiks un vieta

6. Konkurss un meistarklases notiek gadā no 7. līdz 11. jūnijam, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Strēlnieku prospektā 30 k-1 klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kas var ierobežot pasākumu norisi klātienē, tiek paredzēta iespēja konkursu rīkot attālināti. Šajā gadījumā konkursa I un II kārta norisināsies neklātienē un Atklāšanas koncerts un izloze tiks atcelti. Konkursa III kārta un Noslēguma koncerts tiks pārcelti uz augustu, meistarklases notiks attālināti.

7. Konkursa atklāšanas koncerts un izloze notiek 7. jūnijā pl. 18.00

IV Pieteikšanās konkursam

8.Pieteikuma anketu konkursam iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 10. maijam. Anketa pieejama konkursa rīkotāju mājaslapā: jurmala.lv.

9. Pieteikuma anketai pievieno dalībnieka fotogrāfiju 4×5 cm izmērā, atsūtot uz e-pastu: agnija.saprovska@edu.jurmala.lv

10. Līdz 2021. gada 10. maijam dalībnieki iemaksā dalības maksa:

 • A grupa – EUR 20;
 • B grupa – EUR 30;
 • C grupa – EUR 40;
 • D grupa – EUR 50;
 • E grupa – EUR 50.

Dalības maksa jāveic šādā kontā, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu un konkursa nosaukumu “Jūrmala 2021”:

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds
Nr. 40008076850
Bank: Citadele
IBAN: LV23PARX0006437080017
SWIFT: PARXLV22

11. Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rekvizīti jāatsūta līdz 1.maijam uz e-pastu: saprovska@edu.jurmala.lv

12. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieki piekrīt, ka konkursa ietvaros var tikt filmēti vai fotografēti bez maksas – konkursa publicitātes nolūkos.

V Konkursa noteikumi un norises kārtība

13. Konkursa norise klātienē notiek no 7. līdz 11. jūnijam:

7. jūnijā –

konkursantu ierašanās, mēģinājumi
18.00 – izloze un Atklāšanas koncerts Dubultu koncertzālē Strēlnieku prospektā 30 k-1;

8. jūnijā  –

konkursa I kārta, A grupas apbalvošana;

9. jūnijā  –

konkursa II kārta;

10. jūnijā –

uz konkursa III kārtu izvirzīto dalībnieku mēģinājumi ar kamerorķestri, Meistarklases;

11. jūnijā –

konkursa III kārta,
18.00 Noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana.

14. Konkursa norise ārkārtas situācijas laikā notiek neklātienē:

Līdz 8. jūnijam

konkursa I kārtas dalībnieka priekšnesuma video iesūtīšana konkursa rīkotājiem rīkotāju failu uzglabāšanas vietnē (saits tiks publicēta rīkotāju mājsaslapā);

9. jūnijā  –

konkursa I kārtas rezultātu paziņošana un A grupas laureātu izziņošana vietnē: muzikasskola.jurmala.lv;

Līdz 15. jūnijam  –

konkursa II kārtas dalībnieka priekšnesuma video iesūtīšana konkursa rīkotājiem rīkotāju failu uzglabāšanas vietnē (saite tiks publicēta rīkotāju mājsaslapā);

17. jūnijā –

konkursa II kārtas rezultātu izziņošana  vietnē: muzikasskola.jurmala.lv;

augustā  –

dalībnieku mēģinājumi ar kamerorķestri, konkursa III kārta un Noslēguma koncerts (norises datumi tiks precizēti).

15. Konkursā piedalās solisti piecās vecuma grupās:

A grupa – vecumā līdz 10 gadi (ieskaitot);
B grupa – vecumā no 11 līdz13 gadiem (ieskaitot);
C grupa – vecumā no 14 līdz 16 gadiem (ieskaitot);
D grupa – vecumā no 17 līdz 19 gadiem (ieskaitot);
E grupa – vecumā no 20  līdz neierobežoti.

16. Dalībnieka vecumam jābūt atbilstošam attiecīgai vecuma grupai līdz 2021. gada 7. jūnijam.

17. Dalībnieka izlozes kārtība saglabājas visās konkursa norises kārtās.

18. Konkursa I kārtā A – E grupas dalībnieks spēlē izvēles programmu.

19. Konkursa izvēles programmā A – E grupas dalībnieks spēlē kontrastējošus skaņdarbus, atšķirīgus tempa ziņā, parādot tehniskās spējas un kantilēnu.

20. Daļu no izvēles programmas obligāti jāatskaņo bez pavadījuma, vēlams visu I kārtas programmu spēlēt bez pavadījuma.

21. Konkursā drīkst spēlēt gan oriģinālkompozīcijas, gan pārlikumus (uzrādot pārlikuma autoru).

22. Konkursa II kārtā spēlē vienu no piedāvātajiem skaņdarbiem. Ar skaņdarbu sarakstu var iepazīties šī nolikuma 1.pielikumā. Skaņdarbu var aranžēt tā, lai tie būtu atbilstoši instrumenta iespējām (uzrādīt aranžētāju). Atskaņo ar klavieru pavadījumu.

22. Konkursa III kārtā spēlē to pašu skaņdarbu, ko konkursa II kārtā. III kārtā skaņdarbu izpilda kopā ar kamerorķestri.

23. Hronometrāža Konkursa I kārtas izvēles programmai:

A grupa – līdz 8’
B grupa – līdz 10’
C grupa – līdz 12’
D grupa – līdz 15’
E grupa – līdz 20’

24. Konkursa II kārtas skaņdarbu notis tiks publicētas Jūrmalas Mūzikas vidusskolas mājas lapā https://muzikasskola.jurmala.lv/. Skaņdarbi paredzēti izmantošanai tikai mācību procesā.

VI Konkursa vērtēšanas kritēriji

25.Konkursu vērtēs žūrija piecu cilvēku sastāvā. Žūrija dalībniekus vērtē pēc vienotiem konkursa vērtēšanas kritērijiem (Pielikums Nr.2).

26. Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas vai dalīt vienu prēmiju starp vairākiem dalībniekiem. Žūrijas lēmums nav apstrīdams un maināms.

VII Apbalvošana

27. Pēc konkursa norises un rezultātu apkopošanas tiek noteiktas vietas katrā vecuma grupā atsevišķi.

28. A grupas laureātu apbalvošana notiek 8.jūnijā (ārkārtas situācijas laikā A grupas laureāti tiek izziņoti 9. jūnijā), pēc visas A grupas dalībnieku izvērtēšanas. Žūrija izvēlas A grupas laureātu pārstāvjus, kas spēlēs Noslēguma koncertā. Žūrijas lēmums ir laureātiem saistošs.

29. B, C, D un E grupas laureātu apbalvošana notiek Noslēguma koncertā 11.jūnijā (ārkārtas situācijas laikā augustā, laiks tiks precizēts) Dubultu koncertzālē Strēlnieku prospektā 30 k-1. Koncertā uzstājas konkursa laureāti pēc žūrijas lēmuma. Žūrijas lēmums ir laureātiem saistošs.

30. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem, laureāta nosaukumiem un naudas prēmijām.

VIII Atbildība un drošības noteikumi

31.Visiem konkursa dalībniekiem konkursa norises laikā ir saistoši organizatoru un šī nolikuma prasības.

32. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī konkursa norises vietā tiek nodrošināti drošības pasākumi, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, par to ievērošanu atbild konkursa dalībnieki un konkursa rīkotāja  atbildīgā persona  pasākuma laikā.

33. Atbildīgā par konkursa sagatavošanu ir Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktores vietniece projektu realizācijas jomā Agnija Saprovska, e-pasts: saprovska@edu.jurmala.lv, tālrunis: 29541105, konkursa koordinātore, saziņai ar konkursa dalībniekiem: Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktores vietniece mācību jautājumos Kristīne Dmitrijeva, e-pasts: krisoja@inbox.lv, tālrunis: 26405807.

34. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

35. Katrs konkursa dalībnieks un apmeklētājs ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību un kārtību konkursa norises vietā.

36. Par konkursa dalībnieku veselības stāvokli konkursa norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no konkursa norises vietu ir atbildīgs katrs dalībnieks, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

IX Citi noteikumi

37.Organizatori nodrošina Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1388 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteikto prasību ievērošanu.

38. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt konkursa dalībnieku.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktore:
Gunta Liepiņa

1. PIELIKUMS

II un III kārtas skaņdarbu saraksts

 • A.Žilinskis. Melodija
 • A.Žilinskis. Daina
 • V.Salaks. Latviešu tautasdziesmas apdare „Ūdentiņš, akmentiņš”
 • E.Goldšteins. Trīs latviešu tautasdziesmas koklei ar kamerorķestri: (drīkst spēlēt vienu, divas vai trīs)
 • “Četrpāru dancis”
 • “Laivinieka meita biju”
 • “Diždancis”
 • K.Ojala. Calendula
 • R.Dubra. Fantāzijas variācijas
 • V.Paketūras. Koncerts (daļas pēc izvēles)
 • J.Haidns. Koncerts Do – (daļas pēc izvēles)
 • G.F.Hendelis. Koncerts Si b – (daļas pēc izvēles)
 • G.F.Hendelis. Koncerts Si b (Parfjonova  red.) – (daļas pēc izvēles)
 • G.F.Voglers. Koncerts Do – I daļa
 • A.Vivaldi. Koncerts Do – (daļas pēc izvēles)
 • A.Vivaldi. Koncerts Re (Pujola transkr.) – (daļas pēc izvēles)
 • K.Debisī – Danses Sacree et Profane
 • M.Karkassi. Skaņdarbs par Rosini tēmām
 • Karulli. Koncerts ģitārai un stīgu orķestrim La
 • F.Karulli Mazs koncerts (“Petit Concerto de Societé”) op.140
 • J.Rodrigo Fantāzija džentelmenim – (daļas pēc izvēles)
 • L.Bokerini. Introdukcija un fandango
 • M.Džuliani. Pirmais koncerts ģitārai un orķestrim – (daļas pēc izvēles)
 • M.Katelnovo-Tedesko. 1. koncerts Re – (daļas pēc izvēles)
 • A.Bualdjē. Concerts Do
 • G.K.Vāgenzeils. Concerts