XXI Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2020” klavieru specialitātē

XXI Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2020” klavieru specialitātē

I. Vispārīgie noteikumi
1. XXI Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala 2020” klavieru specialitātē (turpmāk –
konkurss) nolikums nosaka konkursa mērķi un uzdevumus, norises laiku un vietu, pieteikšanos
konkursam, noteikumus un norises kārtību, vērtēšanas kritērijus, uzvarētāju apbalvošanas kārtību,
atbildību un drošības noteikumus.
2. Konkursu organizē un vada Jūrmalas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes
Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
atbalsta fondu un Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju (turpmāk – organizatori).
3. Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) klavieru specialitātē.

II. Konkursa mērķis un uzdevumi
4. Konkursa mērķis ir veicināt klavierspēles audzēkņu profesionālo spēju pilnveidi un attīstīt
koncertēšanas prasmes.
5. Konkursa uzdevumi ir:

5.1. dot iespēju labākajiem konkursa dalībniekiem uzstāties ar orķestri;
5.2. popularizēt klavierspēli;
5.3. veicināt klavierspēles audzēkņu izaugsmi.

III. Konkursa norises laiks un vieta
6. Konkurss notiek 2020. gadā no 6. līdz 10. oktobrim, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Strēlnieku
prospektā 30 k-1.
7. Konkursa atklāšana un izloze 6. oktobrī pl. 17.00

IV. Pieteikšanās konkursam
8. Pieteikuma anketu konkursam iesniedz elektroniski organizatoru mājas lapā līdz 2020. gada 11.
septembrim.
9. Pieteikuma anketai pievieno fotogrāfiju 4×5 cm izmērā, nosūtīt to uz e-pastu:
agnija.saprovska@edu.jurmala.lv. Fotogrāfijas nosaukumā jāietver dalībnieka vārds un uzvārds.
10. Līdz 2020. gada 11. septembrim dalībniekiem jāiemaksā dalības maksa:

10.1. A grupa – EUR 20;
10.2. B grupa – EUR 30;
10.3. C grupa – EUR 40;
10.4. D grupa – EUR 50.

11. Dalības maksa jāveic šādā kontā, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu:

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds
Nr. 40008076850
Bank: Citadele
IBAN: LV23PARX0006437080017
SWIFT: PARXLV22

12. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieki piekrīt, ka konkursa ietvaros var tikt filmēti vai
fotografēti bez maksas – konkursa publicitātes nolūkos.

V. Konkursa noteikumi un norises kārtība
13. Konkursa norise:

13.1. 6. oktobris – atklāšana un izloze Dubultu kamerzālē;
13.2. 7. oktobris – A, B un C grupu 1. kārta, A grupas apbalvošana;
13.3. 8. oktobris – D grupas 1. kārta, B un C grupai mēģinājums ar orķestri;
13.4. 9. oktobris – mēģinājumi ar orķestri D grupai;
13.5. 10. oktobris – B, C, D grupu 2. kārta ar orķestri;
13.6. 10. oktobris – Noslēguma koncerts Dubultu koncertzālē un apbalvošana.

14. Konkursā piedalās bērni un jaunieši četrās vecuma grupās:

14.1. A grupa – dalībnieku vecums līdz 10 gadiem (ieskaitot);
14.2. B grupa – dalībnieku vecums līdz 12 gadiem (ieskaitot);
14.3. C grupa – dalībnieku vecums līdz 15 gadiem (ieskaitot);
14.4. D grupa – dalībnieku vecums līdz 19 gadiem (ieskaitot).

15. Dalībnieka vecumam jābūt atbilstošam grupai 2020. gada 4. maijā.
16. Ar konkursa repertuāru var iepazīties šī nolikuma pielikumā.

VI. Konkursa vērtēšanas kritēriji
17. Konkursu vērtēs žūrija piecu cilvēku sastāvā. Žūrija dalībniekus vērtē pēc vienotiem kritērijiem.
18. Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas vai dalīt vienu prēmiju starp vairākiem dalībniekiem.
Žūrijas lēmums nav apstrīdams un maināms.

VII. Apbalvošana
19. Pēc konkursa norises un rezultātu apkopošanas tiek noteiktas vietas katrā vecuma grupā atsevišķi.
20. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem, laureāta nosaukumiem un naudas prēmijām.
21. Labākie dalībnieki piedalās noslēguma koncertā.

VIII. Atbildība un drošības noteikumi
22. Visiem konkursa dalībniekiem konkursa norises laikā ir saistoši organizatoru un šī nolikuma prasības.
23. Atbildīgā par konkursa sagatavošanu ir Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktores vietniece projektu
realizācijas jomā Agnija Saprovska.
24. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
25. Katrs konkursa dalībnieks un apmeklētājs ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību un kārtību konkursa
norises vietā.
26. Par konkursa dalībnieku veselības stāvokli konkursa norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no konkursa
norises vietu ir atbildīgs katrs dalībnieks.

IX. Citi noteikumi
27. Organizatori nodrošina Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1388 “Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteikto
prasību ievērošanu.
28. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt konkursa dalībnieku

Repertuārs 

Grupa

1. kārta

2. kārta

A

līdz 10 gadiem

Līdz 10 min.

1) J. S. Baha skaņdarbs

2) Klasiskās sonātes vai sonatīnes 1.d. Allegro (Haidns,

Mocarts, Bēthovens, Kulau, Klementi, Diabelli, Vanhals, Gracioli)

3) viens vai vairāki brīvas izvēles skaņdarbi

Nav

B

līdz 12 gadiem

Līdz 15 min.

1) J. S. Baha skaņdarbs

2) Klasiskās sonātes vai sonatīnes 1.d. Allegro (Haidns,
Mocarts, Bēthovens)

3) viens vai vairāki brīvas izvēles skaņdarbi

V.A. Mocarts – Koncerts 
nr. 8 C dur, K 246 1. daļa

C

līdz 15 gadiem

Līdz 20 min.

1) J. S. Baha skaņdarbs

2) Klasiskās sonātes 1.d. Allegro (Haidns, Mocarts,
Bēthovens)

3) viens vai vairāki brīvas izvēles skaņdarbi

V. A. Mocarts – Koncerts 
nr. 23 A dur K 488 1. daļa vai 2., 3. daļa

D

līdz 19 gadiem

Līdz 25 min

1) J. S. Baha skaņdarbs

2) Klasiskās sonātes 1.d. Allegro (Haidns, Mocarts,
Bēthovens)

3) viens vai vairāki brīvas izvēles skaņdarbi

V. A. Mocarts – Koncerts  nr. 20 d moll K  466 vai

 nr. 21 C dur K 467
1. daļa vai 2., 3. daļa